Reiki

Wat is Reiki?
Het woord Reiki is opgebouwd uit de Japanse woorden Rei (=geest of ziel) en Ki (=levensenergie of levenskracht).

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van Usui Reiki Ryoho. In 1922 gaf hij zijn leer een concrete vorm na een zoektocht en een lange periode van vasten en mediteren op de berg Kuruma.
Reiki is een aangename, totale geneesmethode die werkt bij mensen, dieren, planten en situaties. Het is lekker, ontspannend en helend.

Energie wordt door middel van de handen van een reiki-beoefenaar doorgegeven aan de ontvanger. De meridianen van de behandelaar zijn helemaal opengesteld hierdoor kan hij/zij de energie doorgeven. Kun je deze energie zien ? Nee dat niet, net zoals je energie die uit het stopcontact komt niet kunt zien, maar er wel degelijk is. Het doorgeven van die energie kan zowel door middel van directe handoplegging plaatsvinden als op afstand.

Wat is Reiki niet ?
Reiki wordt wel omschreven als een liefdevolle energie die heelt, met een geloof heeft het dus niets te maken en is dan ook zeker niet in strijd met welke religie dan ook! Beoefenaars hebben ieder hun eigen idee over waar die energie van afkomstig is, daar de één ervan overtuigd is dat het van de schepper is zegt een ander dat het de energie uit het heelal is. Reiki is geen Hocus Pocus, geen zweverige bedoening, er komen geen toeters of bellen aan te pas.

Wat doet Reiki
Reiki bevordert het herstel van lichaam en geest werkt op gebied van het lichamelijke, geestelijke, emotionele en dat van de ziel heft blokkades op en zorgt voor volledige ontspanning brengt de energiehuishouding op pijl past zich aan de behoefte van de ontvanger aan.Alles wat leeft heeft een zelfherstellend vermogen.
Het genezen kan alleen als er voldoende energie in het lichaam (bij mens of dier) of omhulsel aanwezig is. Het herstellen van kleine maar ook van ernstige aandoeningen is gebaat bij het ontvangen van meer energie met behulp van Reiki.
Reiki pretendeert niet dat het ernstige aandoeningen geneest maar het is een ondersteunende alternatieve geneeswijze in samenhang met de reguliere geneeswijze.
Reiki valt te omschrijven als een trilling die op plaatsen waar disharmonie heerst heling brengt. Bij een ieder zal dat op een andere plaats zijn,bij de één kan dat lichamelijk zijn en bij de ander psychisch of emotioneel.
Tijdens een behandeling komen er opgehoopte afvalstoffen vrij. Na de behandeling kan men de afvalstoffen beter kwijtraken dan voorheen en gaat men zich gezonder en fitter voelen. Het is dan ook belangrijk om na de behandeling water in te nemen zodat de afvalstoffen zo snel mogelijk kunnen worden afgevoerd.

Reiki en wetenschap
Magnetische velden rondom handen
Dr.John Zimmerman van de University van Colorado heeft met behulp van een apparaat de magnetische velden rondom de handen van healers gemeten en ontdekte dat deze magnetische velden enkele honderden malen sterker zijn dan gewone achtergrondstraling (de waarde van de straling die standaard al in onze omgeving aanwezig is). Deze metingen werden gedaan met behulp van een supergeleidend quantum-interferentie apparaat. De gemeten waarden bij de healers werden niet geconstateerd bij “nephealers”, die dezelfde handelingen uitvoerden als de echte healers. De frequenties van de velden rondom de handen van de getrainde helers zaten voornamelijk in het Alpha en Theta gebied, gelijk aan de frequenties die in de hersenen van mediterende mensen worden aangetroffen. Effect van Reiki op hemoglobine en hematocriet.
Wendy Wetzel, een gediplomeerd verpleegkundige, beschrijft in haar artikel “Reiki Healing: A Physiologic Perspective” een experiment dat ze heeft uitgevoerd om de effecten van Reiki te testen. In het onderzoek wordt een groep van 48 personen aan een experiment onderworpen (de experimentgroep) en ter verificatie van de verkregen resultaten wordt een groep van 10 personen genomen die niet deelneemt aan het experiment (de controlegroep). Van beide groepen worden voor en na het experiment bloedmonsters genomen. Van deze monsters wordt vervolgens het hemoglobine- en het hematocriet gehalte gemeten.
Hemoglobine is dat gedeelte van de rode bloedcellen dat zuurstof vervoert. Hematocriet is een maat voor de verhouding tussen de rode bloedcellen en het totale volume van het bloed. De 48 personen in de experimentgroep namen deel aan een Reikitraining en de 10 personen van de controlegroep niet. Bij 13 van de 48 personen werd vervolgens een duidelijke stijging van het hemoglobine- en hematocrietgehalte gemeten terwijl de overige 25 personen een daling lieten zien.
Bij de 10 personen in de controlegroep werd geen verandering van enige betekenis gemeten. Er wordt vanuit gegaan dat een daling of stijging van de gehaltes consistent is met het doel van Reiki: een harmoniserende werking op individuele basis. Eén van de personen in de experimentgroep had zelfs een stijging van 20%. Ze bleef daarom zichzelf behandelen met Reiki en na drie maanden was dit niveau nog niet gedaald en was zelfs nog verbeterd. Deze verbetering kwam haar erg goed uit omdat zij last had van bloedarmoede.
Een ander experiment met een aan Reiki verwante techniek laat zien dat Reiki het hemoglobine gehalte in het bloed kan laten toenemen. Een medicus, Otelia Bengssten, M.D. voerde een onderzoek uit met een groep van 79 patiënten. De patiënten hadden uiteenlopende aandoeningen waaronder pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), hersentumor, emfyseem, endocriene aandoeningen (d.w.z. met inwendige afscheiding in de bloedstroom), reumatische artritis gewrichtsontsteking) en chronische hartaandoeningen. Aan 46 patiënten werd Reiki gegeven terwijl de overige 33 als controlegroep fungeerden. Het effect bij de experimentgroep was zo sterk dat zelfs kankerpatiënten die werden behandeld met medicijnen die verlaging van de hemoglobine waarden in het bloed als bijwerking kunnen hebben, hier een stijging lieten zien. Bij een meerderheid van de patiënten trad een duidelijke verbetering van de symptomen op en in enkele gevallen verdwenen deze zelfs helemaal. Beide bovenstaande experimenten tonen aan dat Reiki behandelaars in staat zijn om met Reiki feitelijke biologische verbeteringen teweeg te brengen en niet alleen maar een gevoel van welbehagen te creëren.

terug